Aydınlatma Metnimiz

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

Bu aydınlatma formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Arsem Group- Mesut Arslan (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu sıfatıyla, uygulamalar içerisinde paylaşacağınız bir kısım kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi,

–          hangi verilerinizin toplandığı,

–          verilerinizin hangi amaçla işlendiği,

–          verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,

–          verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri ve

–          KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda

kısaca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 • Biz Kimiz?

KVKK uyarınca, sizlerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek/aktarabilecek, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi Veri Sorumlusu Mesut Arslan – Arsem Group’ uz.

 • İşlenecek Veriler

 

Kimlik Verisi (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet), Meslek, İletişim Verisi (E-posta, Cep Telefonu, Adres)

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda, Kurumumuza ait internet siteleri, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen veriler, 6698 sayılı KVKK madde 5/2 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre mezkur verilerin; Kanunen alınmasının zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması kapsamında işlenmesi gerekmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

 

Bahsi geçen kişisel verileri, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

-Kimlik Verisi ve İletişim Verisini; Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin, kurumsal iletişim, iş geliştirme, strateji geliştirme, pazarlama, kurumsal bilgi yönetimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi başta olmak üzere ilgili ticari faaliyetlerimiz ile çalışmalarımızın yürütülebilmesi, İlgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi,

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.arsemakademi.com internet adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan da ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kurum tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 • Yurtdışına Veri Aktarımı

 

Kurum tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Beyanında anılan kanallar vasıtasıyla Kurum ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her

 • Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 • İlgili Kişilerin Hakları

 

Veri sahibinin, 6698s. KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu haklar;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlem yapıldığı takdirde verilerin aktarıldığı 3. kişilere durumun bildirilmesini isteme,
 6. Aynı Kanunun 7. Maddesi kapsamında verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, ilgili kişinin talebi halinde verilerin silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu işlem yapıldığı takdirde verilerin aktarıldığı 3. kişilere durumun bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

 • Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi, 6698s. Kanun kapsamında toplanan verilerine ilişkin taleplerini Kurumun info@ arsemakademi.com adresine gönderecekleri elektronik posta veya Kurumun Adalet mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47 /B 2601 Bayraklı / İzmir, adresine gönderecekleri talep dilekçeleri ile yapabileceklerdir. Kurum, talebi tebliğ almasından itibaren 30 gün içerisinde, talebi sonuçlandırıp, talebin iletildiği kanal aracılığıyla başvuru sahibine bildirecektir.

Bize Ulaşın